Visselblåsarkanal

Norconsults oberoende visselblåsarkanal heter Norconsult Speak Up. Via kanalen anmäls eventuella missförhållanden som har ett allmänintresse så som överträdelser av; lagar, förordningar eller Norconsults etiska riktlinjer.

Genom Norconsult Speak Up kan du rapportera om missförhållanden som du får kännedom om.

Länk till Norconsult Speak Up

Internrevisionen i Norconsult koncernen ansvarar för att säkerställa en oberoende och ändamålsenlig hantering av visselblåsarärenden och säkerställer en adekvat och god dokumentation. Ärenden hanteras konfidentiellt och följs upp diskret och noggrant.

Norconsult tar integritetsfrågor på största allvar och behandling av uppgifter kommer alltid att ske i enlighet med Norconsults senast gällande Integritetspolicy – Technogarden SE.